Με βάση το άρθρο 72 του Ν. 4758/2020, ΦΕΚ 242, τεύχος Α (δείτε εδώ) απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, καθώς και κάρτα στάθμευσης σε αναπηρικές θέσεις ΑΜΕΑ δικαιούνται οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς και οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας. Η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2021 και μετά.

 

Όσον αφορά τους ανήλικους ασθενείς, την απαλλαγή δικαιούνται οι γονείς τους για ένα όχημα, έως και την ενηλικίωση των ασθενών.

 

 

Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας 

Με βάση την εφαρμοστική εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. (δείτε εδώ) για την απαλλαγή τελών κυκλοφορίας, οι ασθενείς μας θα πρέπει να καταθέσουν στη ΔΟΥ της περιοχής τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1. Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α΄), όπως ισχύει.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

3. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

4. Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.

5. Φωτοτυπία ταυτότητας και άδειας κυκλοφορίας

 

Για την έκδοση της απαιτούμενης ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕΠΑ μπορείτε:

α) να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση προς τα ΚΕΠΑ εδώ ή

β) να στείλετε μέιλ στην αρμόδια διεύθυνση ΚΕΠΑ της περιοχής σας (η λίστα μέιλ εδώ) επισυνάπτοντας την αίτηση απαλλαγής (υπόδειγμα αίτησης εδώ), καθώς και την Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. που ήδη έχετε με το ποσοστό αναπηρίας.

 

 

Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ

Για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ για στάθμευση του οχήματος σε αναπηρικές θέσεις και απαλλαγή από τα διόδια απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών του τόπου κατοικίας:

1. Αίτηση

2. Φωτοτυπία άδειας αυτοκινήτου (δεν χρειάζεται να είναι αναπηρικό)

3. Φωτοτυπία Διπλώματος Οδήγησης

4. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ

5. Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είστε Δικαιούχοι του άρθρου 16 του Ν.1798/88

6. Πιστοποίηση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ - ΟΤΕ κ.λπ.)

7. Δυο φωτογραφίες

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι η χρήση της Κάρτας Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αναπήρου και όταν ο ανάπηρος επιβαίνει στο όχημα (στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης).

 

Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών (εδώ), σε περίπτωση που πρόκειται για ανάπηρο που δεν δύναται να μετακινηθεί με όχημα που έχει ταξινομηθεί στο όνομά του χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

2. Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είστε Δικαιούχοι του άρθρου 16 του Ν.1798/88.

3. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του αναπήρου και το οποίο θα είναι στην κυριότητα είτε γονέων, είτε τέκνων είτε του ή της συζύγου, κατά περίπτωση.

4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας καθώς και αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συναφθεί από τα δικαιούμενα πρόσωπα (ΑΜΕΑ, γονείς, τέκνα, σύζυγοι).

5. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συνάψει η επιχείρηση στην οποία τα δικαιούμενα πρόσωπα εργάζονται, καθώς και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί προς χρήση σε αυτά στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας που έχουν αυτά συνάψει.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι «η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα που έχει δηλωθεί και το οποίο θα οδηγείται αποκλειστικά από γονέα ή τέκνο, είτε τον ή την σύζυγο, ανάλογα με την κυριότητα του οχήματος και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος».

Για την ισχύ της κάρτας στάθμευσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.