Εργασία HCFA-TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Εργασία

Κάρτα Ανεργίας ΔΥΠΑ

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση, οι οποίοι δεν εργάζονται και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, δικαιούνται να εκδώσουν Κάρτα Ανεργίας για ΑμεΑ στα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) εδώ.

Με την Κάρτα Ανεργίας ΔΥΠΑ για ΑμεΑ ο δικαιούχος μπορεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις του Νόμου 2643/98 για πρόσληψη στο Δημόσιο, καθώς και να συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, τα οποία απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Η κάρτα Ανεργίας ΔΥΠΑ για ΑμεΑ ισχύει για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η πιστοποιημένη αναπηρία του ανέργου αναπήρου και δεν χρειάζεται θεώρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους ανέργους.

 

Πρόσληψη στο Δημόσιο

Σύμφωνα με το Ν.2643/98, πραγματοποιούνται προκηρύξεις για θέσεις στον Δημόσιο τομέα πανελλαδικά για όσους ασθενείς έχουν ποσοστό αναπηρίας 50%, καθώς και για όσους έχουν τέκνο ή αδερφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις για τους προστατευόμενους του νόμου Ν.2643/98 εδώ ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

 

Πρόσληψη ιατρών & επαγγελματιών υγείας

Με βάση τον Ν. 5007/2022- ΦΕΚ Τεύχος A’ 241/23.12.2022 (άρθρο 61) μετά από τροποποίηση του παρ. 1 άρθρου 15 ν. 2920/2001 οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που είναι απόφοιτοι Ιατρικής, Οδοντιατρικής αλλά και Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. Οι μεν ιατροί και οδοντίατροι σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις, όλες δε οι υπόλοιπες ειδικότητες σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητάς τους, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού.

Στις Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. κατατάσσονται οι ειδικότητες  νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων, χημικών και βιοχημικών, διαιτολόγων και διατροφολόγων, τεχνολόγων τροφίμων και διατροφής, οπτικών, ορθοπτιστών (οπτικών-οπτομετρών), λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, οδοντοτεχνιτών, ραδιολόγων-ακτινολόγων, φυσικών-ακτινοφυσικών, φυσικών ιατρικής, επισκεπτών/τριών υγείας, μαιών/μαιευτών, βρεφονηπιοκόμων και πτυχιούχων του τμήματος δημόσιας και κοινοτικής υγείας.

Επίσης, όσον αφορά στους ιατρούς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την ειδικότητά τους σε νοσοκομεία ή κλινική της επιλογής τους, ενώ δεν υποχρεώνονται σε εργασία υπαίθρου.

(Ν. 2071/1992 – ΦΕΚ Α΄123, άρθρο 82, Ν.3918/2011 – ΦΕΚ Α’ 31, άρθρο 67 )

 

Μειωμένο Ωράριο Εργασίας

Ιδιωτικός τομέας

Οι γονείς με παιδιά που πάσχουν από Κυστική Ίνωση, οι οποίοι εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα, έχουν το δικαίωμα για κάθε παιδί να ζητήσουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Ν.4808/2021 – ΦΕΚ Α’ 101 (άρθρο 41)

 

Δημόσιο

Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχουν παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 100% τον οποίο συντηρούν, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Ν.3731/2008 – ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008 (άρθρο 30, παρ. 8)

 Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρούν, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Ν.4305/2014 – ΦΕΚ 237/31-10-2014 (άρθρο 27)
Μειωμένο ωράριο εργασίας χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών δικαιούνται και το στρατιωτικό προσωπικό και οι στρατιωτικοί δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με σωματική αναπηρία εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%. ΦΕΚ Α 143 – Ν.3257/2004 (άρθρο 9)

 

Τηλεργασία

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που εργάζονται στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.  

Στο Δημόσιο η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 88 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ κατ’ εξαίρεση μετά από ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής, είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα 88 εργασίμων ημερών. Αντίστοιχα στον ιδιωτικό τομέα η χρονική διάρκεια της παροχής τηλεργασίας δεν θα ξεπερνά τους τρεις μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης για συνέχιση της τηλεργασίας μετά το πέρας των τριών μηνών, εάν συνεχίζει να συντρέχει ο τεκμηριωμένος κίνδυνος της υγείας του εργαζομένου. Το νέο πλαίσιο για τηλεργασία σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.

 

Για την αναλυτική διαδικασία και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή τηλεργασίας στο Δημόσιο εδώ και στον ιδιωτικό τομέα εδώ.


Άδειες

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από Κυστική Ίνωση και χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Επίσης, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί διπλασιασμός της αναρρωτικής τους άδειας μετά από σχετική γνωμοδότηση ότι το νόσημά τους εντάσσεται στα δυσίατα νοσήματα. ΦΕΚ 26/9-2-2007(τεύχος Α’) – Ν.3528/2007 (άρθρο 50, άρθρο 54)

Επίσης προβλέπεται ειδική γονική άδεια έως δέκα (10) ημερών το έτος με αποδοχές για τους γονείς των ασθενών ηλικίας έως 18 χρονών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, στις οποίες εντάσσεται και η Κυστική Ίνωση, αλλά και όσων χρήζουν μεταμόσχευση. Ν. 4892/2022 – ΦΕΚ Α’ 28/22.02.2022 (άρθρο 24)