Συνταξιοδότηση HCFA-TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Συνταξιοδότηση

Πλήρης Σύνταξη Γήρατος
  • Ιδιωτικός τομέας

Οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ή 4.050 ημέρες ασφάλισης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. (ΦΕΚ 170/5-8-2011, άρθρο 37, παρ. 4, Ν. 3996/2011 και ΦΕΚ 170/5-8-2011 άρθρο 37, παρ. 4, Ν. 3996/2011)

  • Δημόσιο

Οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. (ΦΕΚ A’235 /26-11-2020, άρθρο 45, Ν. 4756/2020 και ΦΕΚ 265/5-12-2006, άρθρο 3, παρ.1, Ν.3513/2006)

Σύνταξη Αναπηρίας
  • ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (εδώ).

  • Δημόσιο

Ο τακτικός Δημόσιος Υπάλληλος ο οποίος λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο, δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο, αν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας. (ΦΕΚ 165/7-10-1992, άρθρο 3, Ν.2084/92)

  • ΟΓΑ

Τα τέκνα των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που είναι ανίκανα για εργασία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από πάθηση που θα διαρκέσει για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας. Σε περίπτωση που παίρνουν επίδομα Πρόνοιας, τότε το επίδομα πρέπει να είναι κατώτερο από τη σύνταξη του ΟΓΑ, αλλιώς τους καταβάλλεται μόνο η σύνταξη του ΟΓΑ. (ΦΕΚ 123/5-10-1982, άρθρο 5, Ν.1237/1982)

Πλήρης Σύνταξη Γήρατος
Γονέων, Συζύγων, Αδερφών

Οι γονείς γονέων αναπήρων τέκνων, οι σύζυγοι και τα αδέλφια ασθενών με ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μετά από 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης (χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση. (ΦΕΚ 170/5-8-2011, άρθρο 37, παρ.1, Ν.3996/2011)

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 55ο έτος. Για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι 18/8/2015 και εφόσον διαπιστώνεται ότι υπήρχε η αναπηρία του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας. (Ν.4336/2015, άρθρο 2, παραγρ. Ε, υποπαράγρ. Ε.3)

Προϋπόθεση είναι το τέκνο να έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να είναι άγαμο, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

Προϋπόθεση αποτελεί το ποσοστό αναπηρίας του ανάπηρου συζύγου να είναι 80% και άνω και η ύπαρξη έγγαμου βίου τουλάχιστον 10 ετών πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν πρέπει να λαμβάνει και δε δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Προϋπόθεση αποτελεί το ποσοστό αναπηρίας να είναι 67% και άνω, ο ανάπηρος αδελφός να είναι άγαμος, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, ενώ για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/η πρέπει, για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης α) να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή β) ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/η και να τον βαρύνει. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Εργασία Συνταξιούχων
Αναπηρίας

Οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν το δικαίωμα να εργαστούν έως και έξι συνεχείς μήνες κατ’ έτος χωρίς περικοπή ή μείωση της αναπηρικής σύνταξης τους.

Για διάστημα μεγαλύτερο των έξι συνεχών μηνών εργασίας, ο καθαρός μισθός που καταβάλλεται στον συνταξιούχο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο που καθορίζεται από τη βαθμίδα αναπηρίας του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες του Γ.Ε. Σ32/15/22.7.2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.