Συνταξιοδότηση HCFA-TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Συνταξιοδότηση

Σύνταξη Αναπηρίας

ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (εδώ).  

 

Δημόσιο

Με βάση τον Ν.2084/92 – ΦΕΚ 165/7-10-1992 (άρθρο 3) ο τακτικός Δημόσιος Υπάλληλος ο οποίος λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο, δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο, αν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

ΟΓΑ

Με βάση τον Ν.1237/1982 – ΦΕΚ 123/5-10-1982 (άρθρο 5), τα τέκνα των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που είναι ανίκανα για εργασία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από πάθηση που θα διαρκέσει για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας. Σε περίπτωση που παίρνουν επίδομα Πρόνοιας, τότε το επίδομα πρέπει να είναι κατώτερο από τη σύνταξη του ΟΓΑ, αλλιώς τους καταβάλλεται μόνο η σύνταξη του ΟΓΑ.

 

Πλήρης Σύνταξη Γήρατος Ασθενών

Ιδιωτικός τομέας

Με βάση τον Ν. 3996/2011- ΦΕΚ 170/5-8-2011 (άρθρο 37, παρ. 4) οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ή 4.050 ημέρες ασφάλισης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης με βάση τον Ν. 3232/2004 – ΦΕΚ 48/12-2-2004 (άρθρο 5), όσοι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς, ήπαρ ή παγκρέατος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη συνταξιοδότηση γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από 15 έτη ασφάλισης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 

Δημόσιο

Με βάση τον Ν. 4756/2020 – ΦΕΚ A’235 /26-11-2020 (άρθρο 45), οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Επίσης με βάση τον Ν. 3513/2006 – ΦΕΚ 265/5-12-2006 (άρθρο 3, παρ.1), όσοι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς, ήπαρ, παγκρέατος ή νεφρών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία

 

Πλήρης Σύνταξη Γήρατος Γονέων, Αδερφών και Συζύγων

Με βάση τον Ν. 3996/2011 – ΦΕΚ 170/5-8-2011 (άρθρο 37, παρ.1), γενική προϋπόθεση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών ασθενών με ποσοστό αναπηρίας, αποτελεί η πραγματοποίηση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης (χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση.

Για τους γονείς αναπήρων τέκνων προϋπόθεση είναι το τέκνο να έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να είναι άγαμο, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

Για τους συζύγους αναπήρων προϋπόθεση αποτελεί το ποσοστό αναπηρίας του ανάπηρου συζύγου να είναι 80% και άνω και η ύπαρξη έγγαμου βίου τουλάχιστον 10 ετών πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Επίσης, ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν πρέπει να λαμβάνει και δε δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Τέλος, για τα αδέλφια αναπήρων προϋπόθεση αποτελεί το ποσοστό αναπηρίας να είναι 67% και άνω, ο ανάπηρος αδελφός να είναι άγαμος, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, ενώ για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/η πρέπει, για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης α) να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή β) ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/η και να τον βαρύνει. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Με βάση τις νέες διατάξεις του Ν.4336/2015 (άρθρο 2, παραγρ. Ε, υποπαράγρ. Ε.3) θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος για τους γονείς ή σύζυγους ή αδέλφια αναπήρων ατόμων. Για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι 18/8/2015 και εφόσον διαπιστώνεται ότι υπήρχε η αναπηρία του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Εργασία Συνταξιούχων Αναπηρίας

Οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν το δικαίωμα να εργαστούν έως και έξι συνεχείς μήνες κατ’ έτος χωρίς περικοπή ή μείωση της σύνταξης τους. Για διάστημα μεγαλύτερο των έξι συνεχών μηνών εργασίας, ο καθαρός μισθός που καταβάλλεται στον συνταξιούχο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο που καθορίζεται από τη βαθμίδα αναπηρίας του.

Περισσότερα στις οδηγίες του Γ.Ε. Σ32/15/22.7.2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.